Verkoopsvoorwaarden

 • Project werk:
  • Voorschot bij bestelling 30%
  • Na Levering hardware 30%
  • Na opstart applicatie 30%
  • Na levering definitieve documentatie 10%
 • Regie werk:
  • 100% na levering werk en minimaal 1 afrekening per maand
 • Licenties:
  • 100% voor levering van de licentie sleutels

Alle klachten dienen aangetekend binnen de acht dagen verzonden te worden aan ons, Hendrik Consciencelaan 79, B-9950 WAARSCHOOT. Garantie volgens garantievoorwaarden van de leverancier. Voor het leveren van diensten gaat het steeds om een middelen verbintenis. De leveringstermijnen worden opgegeven als inlichting en zonder waarborg, het verstrijken van de leveringstermijn geeft aan de opdrachtgever niet het recht het order te vernietigen, noch een schadevergoeding te eisen, de facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de Klant een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EURO, vanaf de datum van aanmaning tot aan dag van volledige betaling. Bovendien behouden wij het recht om de verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten tot de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De geleverde goederen en diensten blijven eigendom van De Jaeger tot het volledige verschuldigde bedrag voldaan is. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent & Eeklo bevoegden is enkel Belgisch recht van toepassing

Intellectuele eigendomsrechten :

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: Alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan onze Producten en Diensten toebehoren aan ons bedrijf of een derde waarmee wij hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten en dat de Klant door de Overeenkomst geen zeggenschap verwerft over deze rechten, anders dan hierna bepaald.
Wij verlenen een niet-exclusieve gebruikslicentie (hierna Gebruikslicentie) aan de Klant voor het gebruik van de geleverde producten, meer specifiek de in de offerte opgenomen installaties, alsook voor het aantal in de offerte opgenomen gebruikers.
De gebruikslicentie geldt voor de duurtijd van de bescherming van de producten door Intellectuele Eigendomsrechten. Het is de klant verboden om sub licenties aan derden toe te kennen, dan wel de producten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. In de mate in de Producten gebruik wordt gemaakt van software afkomstig van derden, zal in de vergoeding voor de Gebruikslicentie tevens de vergoeding begrepen zijn voor het gebruik van deze software van derden.
Deze Gebruikslicentie wordt aan de klant slechts toegestaan onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling door de klant.
De klant zal onze Intellectuele Eigendomsrechten ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal ons onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op onze Intellectuele Eigendomsrechten waarvan hij kennis neemt.

Verbod op aanwerven consultant

De opdrachtgever verbindt zich er ook toe vanaf de ondertekening van deze overeenkomst tot 24 maanden na het beëindigen van deze overeenkomst geen personeelsleden van de consultant in dienst te nemen of ze door zijn bemiddeling door derden in dienst te laten nemen. Indien de opdrachtgever toch wenst over te gaan tot aanwerving van een personeelslid van de consultant, zal de opdrachtgever een bedrag van twaalf maal de bruto maandwedde van de betrokken persoon overmaken aan de consultant.

Verwerking van de gegevens (GDPR)

Alle informatie rond de GDPR wetgeving en hoe wij als bedrijf met uw gegevens omgaan vindt u terug op onze website: www.dja.be/GDPR

 • De core-business van De Jaeger Automation bestaat eruit om totaal oplossingen aan te bieden aan onze klanten. Deze projecten bestaan meestal uit een combinatie van onze standaard-oplossingen of maatwerk, mechanische-elektrische en sturing, waarbij wij de verantwoordelijkheid opnemen vanaf de design tot de finale oplevering en de daartussen liggende stappen. Hierbij werken wij samen met een aantal vaste toeleveranciers die dezelfde visie hebben als onszelf als het aankomtop ethiek, klanttevredenheid, kwaliteit, bedrijfszekerheid, ...

 • Naast het onderhouden van bestaande systemen kan er worden voorzien in de nodige opleiding ten einde zelfbeheer van een nieuw of bestaand project toe te laten.

  Een polyvalent opleidingslokaal is voorzien van een dataprojector, whiteboard, netwerk/internet-aansluitingen en het nodige didactische materiaal.

 • Door middel van onze frameworks zijn wij in staat om binnen de context van Uw bedrijf op een snelle en betrouwbare manier te voorzien van de nodige oplossingen om de eisen van een MES- of MIS-oplossing in te vullen. Op deze manier stellen wij U in staat om op een snelle en flexibele manier te produceren of te beslissen, doordat U snel over de juiste info beschikt.